Adatvédelmi Tájékoztató - új értékesítési felület, "white label" mobilshop applikáció vállalkozásoknak. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Loginet Systems Kft.

székhely: 1221 Budapest, Vihar utca 5/D 4.em.15

adószám: 14461862-2-43

cégjegyzékszám: 01-09-904847

Tartalom

Bevezetés
1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja
2. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya
3. Meghatározások
4. Az Adatkezelő meghatározása
5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
6. Az Adatkezelő által kezelt egyéb adatok
7. Az Adatkezelés célja
8. Az Adatkezelőre és az adatkezelésre vonatkozó alapelvek
9. A Felhasználók jogai és érvényesítésük
     Tájékoztatás kérése
     Helyesbítés
     Törlés
     Zárolás
     Nyilvánosságra hozatal
     
Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közlése
10. Az Adatkezelések időtartama
11. Adatbiztonság
12. Adatok tárolása
13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
14. Jogérvényesítési lehetőségek, kapcsolat 

 

Bevezetés

A Loginet Systems Kft. (a továbbiakban: Loginet vagy Adatkezelő) mint adatkezelő a tuljdonában lévő https://mcomapp.com/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (AT) megfogalmazott elvek alapján végzi.

Az AT dokumentum elveinek megalkotásakor a Loginet különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) rendelkezéseit.

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

 • A Loginet által alkalmazott adatkezelési elvek rögzítése és ismertetése, amelyeket a Loginet mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el;

 • az összegyűjtött személyes adatok típusának meghatározása;

 • tájékoztatás nyújtása ad az adatgyűjtés módjáról és azok felhasználásáról;

 • útmutatás nyújtása a Felhasználók személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

2. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya

Jelen AT olyan eljárásra vonatkozik, mely során a Loginet a tulajdonában lévő https://mcomapp.com/ honlapon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi.

Jelen AT vonatkozik továbbá azon (bővebben az AT 5. pontjának harmadik bekezdésében) eljárásokra, mely során a Felhasználó lép kapcsolatba a Loginettel, vagy a Loginet vesz fel a kapcsolatot a Felhasználóval a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Jelen AT 2018. augusztus 01-től jelen tartalommal hatályos.

Jelen AT verziószáma: 1.0.

3. Meghatározások

Jelen AT alkalmazása során:

Felhasználó: az a természetes személy, aki szolgáltatásokat igénybe vesz, és ennek keretében megadja az 5. pontban felsorolt személyes adatait.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználóval) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Felhasználóval helyreállítható. A Felhasználó akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret alapján azonosítani lehet.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

4. Az Adatkezelő meghatározása

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: a LogiNet Systems Informatikai és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1221 Budapest, Vihar utca 5. D. ép . 4. em. 15., cégjegyzékszáma: 01-09-904847; adószáma: 12497278-2-42).

Adatkezelő, a https://mcomapp.com/ honlap tulajdonosa, elsődlegesen informatikai szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a https://mcomapp.com/ honlapon keresztül elérhető kapcsolatfelvételt.

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Ha a Felhasználó látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető kapcsolatfelvételi módok (ajánlatkérés, demó igénylés, általános kapcsolatfelvétel) igénybevétele esetén az alábbi adatokat gyűjtheti: név, telefonszám, e-mail cím, bemutatkozás.

Ha a Felhasználó kapcsolatba lép a Loginettel, vagy a Loginet lép kapcsolatba a Felhasználóval, a következő információkat gyűjtheti: személyes adatok, amelyeket a Felhasználó önmagáról ad meg, amikor a Felhasználó a Loginet szolgáltatásaival kapcsolatban kapcsolatba lép a Loginettel, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál a Loginettel (például: a Felhasználó neve, felhasználóneve, elérhetőségi adatai).

6. Az Adatkezelő által kezelt egyéb adatok

Az Adatkezelő a megfelelő kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot („cookie”-t) helyez el. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a Felhasználó számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény javítása. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállítható a böngészőben a cookie-k tiltása. A cookie-k tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ha a Felhasználó hozzájárul a cookie-k használatához, az az alábbiakat jelentheti: a böngésző beállításaiban elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön.

A Loginet a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozást a Felhazsnáló az alábbi oldalon teheti meg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Az Adatkezelés célja

Adatkezelő a lent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel:

 • online tartalomszolgáltatás;

 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

 • statisztikák, elemzések készítése;

 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

 • a Felhasználók jogainak védelme;

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

8. Az Adatkezelőre és az adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Az Adatkezelő személyes adatokat csak az Infotv. 5. és 6. §-okban meghatározott felhatalmazás alapján kezel, nevezetesen

 • a Felhasználó hozzájárulásával, vagy

 • törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről az Adatkezelő gondoskodik.

A Felhasználóval az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Felhasználó személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az Felhasználóadatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

9. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Tájékoztatás kérése

A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatvedelem@loginet.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás-kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

A Felhasználó előterjesztett kérelmére Adatkezelő 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon tájékoztatást ad az általa a Felhasználó vonatkozásában kezelt, feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve – amennyiben az adatok továbbításra kerültek – az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról.

A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenesen adandó. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.

Az Felhasználó tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén a Loginet írásban közli az Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Loginet tájékoztatja az Felhasználó a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Az adatot meg kell jelölni, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

Törlés

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;

 • a Felhasználó ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség;

 • az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.

 Zárolás

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Felhasználó jogos érdekét nem sérti.) Ha a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Felhasználóval írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben a Felhasználót tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

Nyilvánosságra hozatal

 A Loginet szervezeti egységein belül kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala — kivéve, ha arra a Felhasználó felhatalmazást ad, illetve ha azt törvény rendeli el — tilos. A Loginet munkavállalóival, alvállalkozóival, megbízottjaival és ügyfeleivel kapcsolatos — személyes adatokon is alapuló — összesített statisztikai adatok közölhetőek, amennyiben azokból nem ismerhető fel az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az adat közlője köteles meggyőződni arról, hogy a közölt adatok alapján nem lehetséges természetes személyek azonosítása.

Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közlése

A Logineten kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés törvényi elrendelés nélkül csak akkor teljesíthető, ha Felhasználó erre írásban felhatalmazza a Loginetet. A Felhasználó előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra, célra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére. A Felhasználó nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell meghatározott hatóságoktól megfelelő felhatalmazás alapján érkező megkereséseket.

10. Az Adatkezelések időtartama

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszeréből törlődik.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosultak a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

A Loginet számítógépes biztonsági eszközöket, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használ az épületében a nyilvántartásokban az adatok biztonságának biztosítására. Csak azoknak a munkavállalóknak ad hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

12. Adatok tárolása

A kezelt adatokat a Loginet úgy tárolja, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A tárolás módja elsősorban informatikai eszközökkel és módszerekkel történik. Az informatikai eszközök biztosítják a törlési eljárás megvalósítását.

Az elektronikus adathordozók csak akkor selejtezhetőek, ha a rajtuk tárolt adatok törlése megtörtént. Ha a törlés nem valósítható meg (pl. elromlott SIM kártya), akkor az eszközt fizikailag meg kell semmisíteni.

A papír alapú nyilvántartások megsemmisítése iratmegsemmisítővel történik.

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

14. Jogérvényesítési lehetőségek, kapcsolat

Ha a Felhasználónak bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy a Loginet hogyan gyűjt, tárol vagy használ személyes adatokat, kapcsolatba léphet a Loginet Adatvédelmi Felelősével az adatvedelem@loginet.hu címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.